روش ثبت کد جوهر در پرینتر L800 اپسون ودیگر سری های L

کد های مربوط به رنگهای چاپگر اپسون مشکی Black ink bottle ID: QJK-8M3-8SK-WE7N  TQY-9DL-2WA-98EA  L5H-8YL-MGG-2CDJ  QTX-WHE-R6L-DTBM  TUP-AB9-KPS-MZX5  ۳۲X-FDB-UUT-26UC  ULL-WCZ-M7L-4PAR  ۷۵B-TB3-FAQ-JP73 …