روش ثبت کد جوهر در پرینتر L800 اپسون ودیگر سری های L

کد های مربوط به رنگهای چاپگر اپسون

مشکی

Black ink bottle ID:

QJK-8M3-8SK-WE7N 

TQY-9DL-2WA-98EA 

L5H-8YL-MGG-2CDJ 

QTX-WHE-R6L-DTBM 

TUP-AB9-KPS-MZX5 

۳۲X-FDB-UUT-26UC 

ULL-WCZ-M7L-4PAR 

۷۵B-TB3-FAQ-JP73 

NAK-F6A-ZAS-CKBA 

QMT-F6L-AQ3-JQRA 

LQ5-GTQ-R3P-DNRE

آبی – فیروزه ای

Cyan ink bottle ID:

۶۴S-GB8-D68-PEPB 

A7R-VLM-LRA-X583 

QWU-ZXZ-RVP-V7HZ 

۸LL-JEM-CD2-957F 

JCK-WBR-J3D-PRGB 

۸SL-W74-UTP-QV8C 

BZ4-YV2-8NS-XKPN 

PKP-D6W-X6T-QPTE 

۳۷W-336-DX7-EKDY 

WBA-5G5-ZJW-BTAN

زرشکی

Magenta ink bottle ID:

۳BJ-VEF-RV7-J8AE 

F68-2JE-E6T-BQ6N 

RVR-9Z4-CA7-ZUDR 

NQ8-TFS-Q34-J4RC 

J9D-REA-BSM-CTYC 

XD7-Z73-3NQ-UZPN 

RUG-WCP-H55-7CDA 

WEQ-7DM-T8X-9MCZ 

۲BC-4DV-Z7L-2VXN 

۲NA-VTV-NKV-MSWE

زرد

Yellow ink bottle ID:

UTV-GPF-2H3-BFW5 

C9K-88G-JUQ-HGYM 

FB7-Q2N-APU-XQ4E 

SF8-WBQ-LH7-S5TF 

BSY-YV3-Q65-KM9J 

NL7-DRB-8Q5-W94R

GCS-ZFE-7ZY-8RQJ 

۷۴۲-HR5-UE3-9D6P 

UHN-PJ8-U8V-CHBR 

۹J9-9V8-AHU-MDDN

زرشکی روشن

Light Magenta ink bottle ID:

XKK-3TP-UU4-XE85 

Z5Z- C5Q-Q6F-APZF 

۹F8-QEC-RDD-85TF 

۳PC-X3S-R89-LXZN 

WEZ-6ES-WDA-C6PG 

۷WG-UKZ-9YK-J6ZN 

NFT-WV9-ZZ9-6DMZ 

LLW-HGE-6WG-WWPC 

W4V-YY7-7MB-PGFF

فیروزه ای روشن

Light Cyan ink bottle ID:

TJT-2EQ-F9H-T97C

۳۲۷-۶WX-BN3-CFHS 

SFL-J2G-RH2-857M 

۲PH-3MX-PXP-AVQ3 

JSL-VJ3-LA2-C385 

VCC-TAK-BGE-ATB3 

U6Z-JFU-SS9-3X9B 

N8L-WLQ-T2E-X98R 

DDM-T5C-V34-5EWA

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.